ความลับทางการค้า

ข้อมูล ความลับทางการค้า

ความลับทางการค้า

ความลับทางการค้า

 1. 1.ความลับทางการค้าคืออะไร

  ความลับทางการค้า คือ ข้อมูลการค้าซึ่งยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไปหรือยังเข้าถึงไม่ได้ในหมู่บุคคลซึ่งโดยปกติแล้วต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว โดยเป็นข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ทางการค้าเนื่องจากการเป็นความลับ และเป็นข้อมูลที่เจ้าของหรือผู้มีหน้าที่ควบคุมความลับทางการค้าได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมรักษาไว้เป็นความลับ

  ข้อมูลการค้า จะเป็นสิ่งที่สื่อความหมายให้รู้ถึงเรื่องราว ข้อเท็จจริงหรือสิ่งใดไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะผ่านวิธีการใดๆ หรือจะจัดทำไว้ในรูปแบบใดก็ตามนอกจากนี้ข้อมูลทางการค้ายังรวมไปถึงสูตร รูปแบบ งานที่ได้รวบรวมหรือประกอบขึ้น โปรแกรม วิธีการ เทคนิค หรือกรรมวิธีต่างๆ เช่น สูตรยา สูตรอาหาร สูตรเครื่องดื่ม สูตรเครื่องสำอาง กรรมวิธีการผลิต ข้อมูลการบริหารธุรกิจรายละเอียดเกี่ยวกับราคาสินค้า กลยุทธการโฆษณาสินค้า หรือแม้กระทั่งบัญชีรายชื่อลูกค้าก็อาจเป็นข้อมูลทางการค้าได้เช่นกัน

 2. 2.ผู้ที่เป็นเจ้าของความลับทางการค้าจะต้องนำความลับทางการค้ามาจดแจ้งข้อมูล

  ตามปกติแล้วความลับทางการค้าจะได้รับความคุ้มครองอยู่ตราบเท่าที่ยังเป็นความลับอยู่ เพราะฉะนั้นสิทธิของเจ้าของความลับทางการค้าจึงมีอยู่ตลอดไปหากความลับทางการค้านั้นยังไม่มีการเปิดเผย และความลับทางการค้าจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องมีการจดแจ้งข้อมูลแต่อย่างใด เจ้าของความลับทางการค้าสามารถเลือกที่จะแจ้งข้อมูลความลับทางการค้า โดยมิต้องเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับนั้นกล่าวคือ เจ้าของความลับทางการค้ามีสิทธิที่จะนำความลับทางการค้านั้นมาแจ้งที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญแสดงความเป็นเจ้าของเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลแก่ผู้สนใจติดต่อขออนุญาตให้สิทธิ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อีกทั้งเจ้าของความลับทางการค้ามีอำนาจนำความลับทางการค้าของตนมาเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินกับธนาคารในโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุนตามนโยบายของรัฐบาลได้

  ความลับทางการค้าเป็นทรัพย์สินทีสามารถโอนให้แก่กันได้ โดยทางมรดกหรือทางนิติกรรม นอกจากนี้ เจ้าของความลับทางการค้ามีสิทธิที่จะเปิดเผย เอาไปใช้หรือใช้ซึ่งความลับทางการค้า หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นเอาไปใช้ หรือใช้ความลับทางการค้านั้น โดยอาจจะกำหนดเงื่อนไขให้มีการรักษาความลับนั้นต่อไปก็ได้

 3. 3.การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า

  การละเมิดสิทธิในความลับทางการค้า คือ การกระทำที่เป็นการเปิดเผย เอาไปหรือใช้ซึ่งความลับทางการค้าของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของความลับทางการค้านั้น อันมีลักษณะที่ขัดต่อแนวปฏิบัติทางการค้าโดยสุจริต และผู้ละเมิดต้องรู้ หรือมีเหตุอันควรรู้ว่าการกระทำนั้นขัดต่อแนวปฏิบัติดังกล่าว เช่น ลูกจ้างผิดสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยสูตรซึ่งเป็นความลับทางการค้าของนายจ้าง เป็นต้น

  ขอยกเว้นของการละเมิดสิทธิของเจ้าของความลับทางการค้า
  การกระทำดังต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของเจ้าของความลับทางการค้า

  1. 3.1 การเปิดเผยหรือใช้ความลับทางการค้าโดยผู้ที่ได้ความลับทางการค้านั้นมาโดยนิติกรรมโดยไม่รู้ว่าคู่สัญญาได้ความลับทางการค้านั้นมาโดยการละเมิดสิทธิในความลับทางการค้าของผู้อื่น
  2. 3.2 การเปิดเผยหรือใช้ความลับทางการค้าโดยหน่วยงานของรัฐที่ดูแลรักษาความลับทางการค้าเพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยหรือความปลอดภัยของสาธารณชน
  3. 3.3 การค้นพบความลับทางการค้าของผู้อื่นด้วยความรู้ ความชำนาญของผู้ค้นพบเอง
  4. 3.4 การทำวิศวกรรมย้อนหลับ ซึ่งเป็นการค้นพบความลับทางการค้าของบุคคลอื่น โดยบุคคลนั้นได้นำผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปมาศึกษาวิเคราะห์จนทราบวิธีการที่จะผลิตผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นมาโดยวิธีที่สุจริต
 4. 4.การแจ้งข้อมูลความลับทางการค้า

  ผู้ที่ประสงค์จะแจ้งข้อมูลความลับทางการค้า สามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวได้ที่ศูนย์บริการทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด โดยจะต้องนำเอกสารและหลักฐานต่อไปนี้ยื่นประกอบการแจ้งข้อมูลด้วย

  1. 4.1 สำเนาคำแบบ ลค.01 จำนวน 1 ชุด
  2. 4.2 หลักฐานยืนยันแสดงความเป็นเจ้าของความลับทางการค้า
  3. 4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอ หรือบัตรประจำตัวอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
  4. 4.4 สำเนาหนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบให้ตัวแทนยื่นคำขอ) หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท
  5. 4.5 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

อ้างอิงจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

Scroll to Top