ประเภทของสิทธิบัตร

ข้อมูล ประเภทของสิทธิบัตร

ประเภทของสิทธิบัตร

อนุสิทธิบัตร

 1. 1. อนุสิทธิบัตรคืออะไร
  อนุสิทธิบัตร หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีลักษณะเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และเป็นการประดิษฐ์ที่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมได้
 2. 2.ความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร
  - อนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการประดิษฐ์ต่างก็มีขอบเขตให้ความคุ้มครองการประดิษฐ์เช่นเดียวกัน แต่อนุสิทธิบัตรเป็นการคุ้มครองการประดิษฐ์ที่มีเทคนิคที่ไม่สูงมากนัก อาจจะเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อย ส่วนสิทธิบัตรการประดิษฐ์จะต้องมีการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของสิ่งที่มีมาก่อนหรือที่เรียกว่ามีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น
  - ขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตรจะใช้ระยะเวลาสั้นกว่าสิทธิบัตรมาก เนื่องจากใช้ระบบจดทะเบียนแทนการใช้ระบบที่ต้องมีการตรวจสอบก่อนรับจดทะเบียน
  - ผู้ประดิษฐ์คิดค้นสามารถที่จะเลือกว่าจะยื่นขอความคุ้มครองสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่จะขอความคุ้มครองทั้งสองอย่างพร้อมกันไม่ได้
 3. 3.การประดิษฐ์คืออะไร
  การประดิษฐ์ คือ การคิดค้นหรือคิดทำขึ้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ หรือกรรมวิธีใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น การประดิษฐ์คิดค้นเกี่ยวกับกลไก โครงสร้าง หรือ ส่วนประกอบ สิ่งของหรือเครื่องใช้ต่างๆ หรือเป็นการประดิษฐ์เกี่ยวกับกรรมวิธีกระบวนการหรือวิธีการใหม่ๆในการผลิต การเก็บรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 4. 4.เงื่อนไขการขออนุสิทธิบัตร
  1. ต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ยังไม่เคยมีการใช้หรือแพร่หลายก่อนวันยื่นขอ หรือยังไม่เคยมีการเปิดเผยสาระสำคัญของการประดิษฐ์นั้นก่อนวันยื่นขอทั้งในและหรือต่างประเทศ
  2. สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมได้
 5. 5.อายุการให้ความคุ้มครอง
  อนุสิทธิบัตรมีอายุ 6 ปี นับตั้งแต่วันยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตร และต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปี ตั้งแต่เริ่มต้นปีที่ 5 และปีที่ 6 ทั้งนี้สามารถต่ออายุได้สองครั้งครั้งละ 2 ปี (รวม 10 ปี)
 6. 6.การยื่นขอรับอนุสิทธิบัตร
  จะต้องมีเอกสารดังนี้
  1. • แบบพิมพ์คำขอรับสิทธิบัตร สป/สผ/อสป/001-ก
  2. • รายละเอียดการประดิษฐ์
  3. • ข้อถือสิทธิ
  4. • บทสรุปการประดิษฐ์
  5. • รูปเขียน (ถ้ามี)
  6. • เอกสารประกอบคำขอ เช่น
   1. o สำเนาบัตรประชาชน
   2. o เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการขอรับอนุสิทธิบัตร
   3. o หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะมอบอำนาจให้ตัวแทนที่ขึ้นทะเบียนไว้กับทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น)
   4. o หนังสือสัญญาโอนสิทธิในการขอรับสิทธิอนุสิทธิบัตร
   5. o หนังสือรับรองการแสดงการประดิษฐ์ที่หน่วยงานภาครัฐจัดขึ้น (กรณีที่มีการนำไปแสดง)
   6. o ต้นฉบับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีที่มีผู้ขอเป็นนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
 7. 7.ค่าธรรมเนียม
  1. คำขอรับอนุสิทธิบัตร 250 บาท
  2. แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งละ 50 บาท
  3. รับจดทะเบียนและการประกาศโฆษณา 500 บาท
  4. คำขอให้ตรวจสอบ 250 บาท
  5. คำขอเปลี่ยนแปลงคำขอรับอนุสิทธิบัตร 100 บาท
  6. (กระทำได้ก่อนการประกาศโฆษณาอนุสิทธิบัตร)
  7. 8.ขั้นตอนการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
   แผนภูมิการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
  8. 9.สถานที่และวิธีการยื่นขอจดทะเบียน

   สถานที่ยื่นขอจดทะเบียน ยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด (ที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่)

   วิธีการยื่นขอจดทะเบียน

   1. 1. ยื่นขอโดยตรงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมชำระค่าธรรมเนียม
   2. 2. ส่งคำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้อำนวยการสำนักสิทธิบัตร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมโดยธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม ผู้อำนวยการสำนักสิทธิบัตรกรมทรัพย์สินทางปัญญา
   3. 3. ยื่นคำขอทางอินเตอร์เน็ต

อ้างอิงจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

Scroll to Top