Call us : 02-699-6698, 02-699-6643 // Email us : innovation_team@truecorp.co.th

ผลงานที่ผ่านมา

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกในประเภท INNO TREE ปี 2557

ผลงานที่ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกในประเภท INNO TREE ปี 2557

# ชื่อทีม : (Team name) ดูรายละเอียดผลงาน
1 กระดุมโชติกา ( Chotika Button)
INNO TREE ปี 2557
รางวัลที่ได้ : The Winner INNO TREE
2 ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม (Zinc field test kit)
INNO TREE ปี 2557
รางวัลที่ได้ : รองอันดับ 1 INNO TREE
3 ซีรัมจระเข้แคปซูล ผลิตภัณฑ์เลือดจระเข้ สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
INNO TREE ปี 2557
4 NOSTRA Map Thailand (NOSTRA App)แอพพลิเคชั่นแผนที่นำทางอัจฉริยะ
INNO TREE ปี 2557
5 มีดหั่นเครือกล้วย
INNO TREE ปี 2557
6 เครื่องต้นแบบอุปกรณ์ช่วยฝึกการยืนสำหรับเด็กที่มีพัฒนาการช้า
INNO TREE ปี 2557
7 หุ่นยนต์สำรวจความคิดเห็น
INNO TREE ปี 2557
8 PUSH DOWN
INNO TREE ปี 2557
9 เครื่องผ่าเมล็ดตาล
INNO TREE ปี 2557
10 ควายบังคับ
INNO TREE ปี 2557
11 ซีเมนต์โปร่งแสง (Translucent Cement)
INNO TREE ปี 2557
12 พลาสมาไอน้ำ
INNO TREE ปี 2557
13 ไจโรโรลเลอร์เพื่อการฟื้นฟูกล้ามเนื้อมือและแขน
INNO TREE ปี 2557
14 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถั่งเช่าทิเบต
INNO TREE ปี 2557
15 Chiang Mai:Back to the future
INNO TREE ปี 2557
16 ใบมีดตัดหญ้ามหัศจรรย์
INNO TREE ปี 2557
17 Silica aerogel – the material for the future (ซิลิกาแอโรเจล – วัสดุสําหรับอนาคต)
INNO TREE ปี 2557
18 Foot care รองเท้า ป้องกันแผลเบาหวาน
INNO TREE ปี 2557
19 กับดักจิ้งจก
INNO TREE ปี 2557
20 ไหมขัดฟันไทยประดิษฐ์
INNO TREE ปี 2557
Scroll to Top