Call us : 02-699-6698, 02-699-6643 // Email us : innovation_team@truecorp.co.th

ทีม True Innavation & Sustainable เดินสายให้ความรู้ พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีชาวชุมชนภาคเหนือ

ทีม True Innavation & Sustainable เดินสายให้ความรู้ พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีชาวชุมชนภาคเหนือ

 

เมื่อเร็วๆ นี้ ทีม True Innovation & Suatainable Development ผนึกกำลังลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพิษณุโลก พบปะเพื่อนพนักงานในพื้นที่เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมกระบวนการทำงานที่คำนึงถึงความยั่งยืนครบทั้ง 3 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม

          พร้อมทั้งร่วมค้นหานวัตกรหน้าใหม่ ในโครงการ True Innovation Award 2018  เชิญชวนพนักงาน ส่งผลงาน Idea Seed (เมล็ดพันธ์ไอเดีย) ประเภทผลงานสุดสร้างสรรค์  ใน 8 หัวข้อหลัก คือ 1. การปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย 2. การพัฒนาต่อยอดการขายในทุกกลุ่มลูกค้า 3. ส่งเสริมการให้บริการในทุก touch point  4. มิติใหม่ของธุรกิจอนาคต  5. การลดหรือควบคุมต้นทุน และประสิทธิภาพการทำงาน  6. การผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรทั้งในและนอกเครือ 7. การผลักดันสู่องค์กรแห่งดิจิทัลและนวัตกรรม และ 8. มุ่งเน้นความยั่งยืน สร้างสมดุลระหว่างองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ให้นิยามของนวัตกรรม ไว้ว่า “นวัตกรรม หมายถึง การทำ สิ่งใหม่ ที่ทำให้เกิดผลลัพธ์หรือคุณค่ามากกว่าเดิม โดยมีพื้นฐาน คือ จินตนาการ ความมุ่งมั่น และ การเปลี่ยนความคิดเป็น กระบวนการท าเกิดขึ้นจริงและ ส่งผลประโยชน์ต่อ ลูกค้า องค์กร และสังคม”

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ทรูเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ผลงาน ผลักดันสร้างนวัตกรรุ่นใหม่   จึงขอเชิญชวนเพื่อนพนักงานทุกท่านร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน ศกนี้ ผลงานที่ได้รับเลือก ในแต่ละหมวด จะได้รับรางวัล True Money Wallet 10,000 บาท และ True Point 50,000 คะแนน ไปแบ่งกันทั้งทีม 

         นอกจากนี้ ทีมงาน  True Innovation & Suatainable Development  ยังได้ร่วมกับทีมงานขาย ทีมงาน Network และทีมสนับสนุนต่างๆ ในทีมงานพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวชุมชน ด้วยการส่งเสริมความรู้ด้านการใช้งานเทคโนโลยีสื่อสาร แนะนำแอปพลิเคชั่นใหม่ส่งเสริมการค้าออนไลน์ให้แก่ร้านค้าชุมชน  และทำกิจกรรมเพื่อสารณะประโยชน์ร่วมกัน  ทั้งนี้ทีมงานมีแผนที่จะไปจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น นครปฐม ชลบุรี  ระยอง สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ ฯลฯ

 

ทีม True Innavation & Sustainable เดินสายให้ความรู้ พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีชาวชุมชนภาคเหนือ

 

ทีม True Innavation & Sustainable เดินสายให้ความรู้ พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีชาวชุมชนภาคเหนือ

 

ทีม True Innavation & Sustainable เดินสายให้ความรู้ พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีชาวชุมชนภาคเหนือ

 

ทีม True Innavation & Sustainable เดินสายให้ความรู้ พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีชาวชุมชนภาคเหนือ

 

ทีม True Innavation & Sustainable เดินสายให้ความรู้ พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีชาวชุมชนภาคเหนือ

 

ทีม True Innavation & Sustainable เดินสายให้ความรู้ พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีชาวชุมชนภาคเหนือ

 

ทีม True Innavation & Sustainable เดินสายให้ความรู้ พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีชาวชุมชนภาคเหนือ

 

ทีม True Innavation & Sustainable เดินสายให้ความรู้ พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีชาวชุมชนภาคเหนือ

Scroll to Top